Základná škola

Zachovávanie národnostných tradícií, šírenie a uctievanie hodnôt národnostnej kultúry, spoznávanie dejín, literatúry a umenia slovenskej národnosti v Maďarsku považuje naša škola za mimoriadne dôležitú úlohu. Naším pedagogickým presvedčením je, že moderným pedagogickým očakávaniam možno vyhovieť aj zachovávaním tradícií.

Sme národnostná škola, jej vyučovacím jazykom je slovenčina. Od druhého ročníka je na každom stupni 4-5 hodín maďarského jazyka a literatúry. Vyučovanie slovenského jazyka sa začína od prvého ročníka. Vo vyučovaní jazykov sú na pomoc obrázkové učebnice, pracovné zošity, ďalšie učebné pomôcky, farebné nástenné obrázky a zamestnávania školskej družiny. Požiadavky učebných osnov si dokonale osvoja aj tí žiaci, ktorí neovládajú slovenský jazyk.

Od 4. ročníka si žiaci môžu zvoliť anglický alebo nemecký jazyk. Žiakov, ktorí prichádzajú z iných škôl s nižšou úrovňou znalosti slovenského jazyka, rozvíjame na diferenciálnych hodinách.

Šírenie hodnôt národnostnej kultúry, vytváranie a rozvíjanie schopností a zručností žiakov, ich príprava na strednú školu sa uskutočňuje nielen na vyučovacích hodinách, ale aj po vyučovaní, na rôznych mimoškolských aktivitách a krúžkoch.

V našej škole sú nasledovné krúžky:

tanečný jazykový (slovenský jazyk, maďarský jazyk)
spevácky mediálny
hudobný (flauta) informatický
vlastivedný matematický
dramatický prírodovedecký
novinársky športový (floorbal, basketbal, plávanie)

 

Žiaci našej školy sa aktívne zúčastňujú rôznych súťaží, ktorými sú:

  • Celokrajinská vzdelanostná súťaž zo slovenského jazyka a slovenskej vlastivedy
  • Súťaže „Ja a moji predkovia” a „Živý odkaz osobností zašlých čias” vyhlásené Vedeckým výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku
  • Spevácka a recitačná súťaž „Spievanky-veršovačky“ vypísaná Zväzom Slovákov v Maďarsku
  • Recitačná súťaž vypísaná Slovenskou samosprávou 13. obvodu Budapešti
  • Celokrajinská Komplexná prírodovedecká súťaž Jánosa Apáczaiho Csereho
  • Matematická súťaž Ilony Zrínyiovej
  • Celokrajinská chemická súťaž Györgya Hevessyho
  • Obvodné súťaže v anglickom jazyku, matematike a športe

Naši žiaci dosahujú na týchto obvodných, župných a celokrajinských súťažiach veľmi pekné výsledky.

 

Nadácia pre nadaných, založená CSS, pripravila program, cieľom ktorého je podporovať nadaných žiakov slovenských škôl. Prístup k získaným finančným prostriedkom je viazaný k prijatiu na slovenské gymnázium. Tohto programu sa zúčastňujú naši žiaci už viaceré roky úspešne.

Popri vzdelávaní majú naše spoločenské aktivity rozhodujúcu úlohu. Dôležité je, aby naši žiaci získali čím viac pozitívnych zážitkov, aby spoznali hodnoty svojho okolia a osvojili si dôležitosť spolupatričnosti.

Veľkú pozornosť venujeme zachovávaniu národnostných tradícií, šíreniu hodnôt národnostnej kultúry. Počas sviatkov oživujeme slovenské zvyky, folklórna skupina našej školy vystupuje so svojimi tancami a piesňami na slávnostiach obvodných samospráv, ako aj v Kostole sv. Jozefa v obvode Józsefváros, v ktorom sú aj slovenské bohoslužby.

Pre lepšie osvojenie si slovenského jazyka skoro každý rok organizujeme pre nižší stupeň školu v prírode na Slovensku. Školské výlety organizujeme tak, aby sme spoznali naše národnostné dediny, slovenské ľudové pamätné domy a občas sa dostaneme aj na Slovensko. Aj naše lyžiarske výcviky sa uskutočňujú na Slovensku. Najaktívnejší žiaci majú možnosť dostať sa do letného tábora vo Vysokých Tatrách, ktorý organizuje CSS s Metodickým centrom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Tieto tábory poskytujú ďalšie príležitosti zdokonaľovať sa v slovenskom jayzku. Pravidelne sa zúčastňujeme na programoch Slovenského inštitútu a sme členom Vyšehradskej štvorky (V4). Dlhé roky sme organizovali medzinárodné športové stretnutia.

Dôležitou oblasťou našej výchovno-vzdelávacej činnosti je uplatnenie filozofie uskutočňovania trvalo udržateľného rozvoja, zodpovedný prístup k životnému prostrediu a k zdravému životnému štýlu. V zmysle tejto filozofie chránime naše prostredie, organizujeme program Týždeň ydravia”, zbierame odpad selektívne a pripravujeme nástenky na aktuálnu tému. Tieto témy sa objavujú aj v obsahu výchovy a vzdelávania všeobecnovzdelávacích a triednických hodín.

Na korekčných a rehabilitačných hodinách pomocou logopéda a školského špeciálneho pedagóga rozvíjame schopnosti a zručnosti detí a pomáhame im v učení.

Pre žiakov nižšieho a vyššieho stupňa sme organizovali poobedňajšiu školskú družinu, kde sa pripravujú na ďalší deň.

Poslanie

Štýl školy postupne formovala a formuje stabilný, odborne dobre pripravený a spolupracujúci učiteľský zbor. V záujme úspešného riešenia rôznorodých úloh sme sa zúčastnili na viacerých doškoľovaniach. Tradícia a modernosť – ich súčasná prítomnosť určuje našu výchovno-vzdelávaciu prácu. Naša pedagogická koncepcia prispôsobuje hodnoty minulosti potrebám súčasnosti. Popri zachovávaní národnostných tradícií považujeme za mimoriadne dôležité, vykonávať našu prácu pomocou moderných pedagogických prostriedkov v prospech žiakov, ich spoločenského uplatnenia sa