Gymnázium

Pedagogická práca, výchova a vzdelávanie sa realizuje v našom štvorročnom gymnáziu na základe školského zákona, Pedagogického programu a Miestnych učebných osnov.

Jednou z najdôležitejších úloh školskej výchovy je socializácia detí, pričom škola, ako ústredná inštitúcia socializácie, napomáha ich včlenenie sa do spoločnosti.

Našou prioritnou úlohou pri kvalitnej príprave študentov na maturitnú skúšku, je zodpovedať maturitným požiadavkám, klásť veľký dôraz na starostlivosť o nadaných a na doučovanie.

Dominanciu v našej inštitúcii má slovenský jazyk, ale od začiatku 9. ročníka študenti, podľa vlastného výberu, môžu študovať aj ďalšie cudzie jazyky: anglický a nemecký jazyk. Pre záujemcov z 9. a 10. ročníka, zabezpečujeme doučovanie zo slovenského jazyka týždenne.

V gymnáziu kladieme veľký dôraz aj na starostlivosť o nadaných.

Z predmetu slovenský jazyk a literatúra sa už viac rokov zúčastňujeme na Celokrajinskej olympiáde (OKTV), kde sa naši študenti umiestňujú na popredných miestach.

Študenti od 11. ročníka majú možnosť zúčastniť sa na vyučovacích hodinách, kde prebieha príprava na maturitné skúšky vyššieho stupňa, v rozsahu 6 hodín týždenne.

Vďaka dobrým výsledkom úspešne vykonajú maturitné skúšky vyššieho stupňa, ale predčasne absolvujú aj maturitné skúšky stredného stupňa, najmä z anglického jazyka.

Z nemeckého jazyka zabezpečí výsledky vysokej kvality výučba v menších skupinách.

Z predmetových súťaží každoročne zorganizujeme komunikačnú-, recitačnú-, pravopisnú súťaž, ako i súťaže z prírodovedných predmetov. Okrem toho ponúkame možnosť zúčastniť sa na rôznych mimoškolských programoch napr. filmový seminár, mimoriadne hodiny slovenskej literatúry, premietanie filmov, výstavy, škola v prírode, lyžiarsky tábor atď.

Záujemci sa môžu stať aj členmi redakcie nášho, aj medzinárodne uznaného, školského časopisu, Študentské pero.

Uznanie si zaslúžia aj pekné športové výkony našich študentov.

Popri rozvíjaní schopností a zručností kladieme dôraz aj na rozvoj osobnosti, ako i environmentálnej výchove. Pozitívne formovanie osobnosti je zabudované do každej vyučovacej hodiny.

Cieľom nášho pedagogického zboru je rozvíjať vedomosti a kľúčové kompetencie študentov, vytvoriť čo najoptimálnejšie podmienky na dosiahnutie vysokej úrovne ich všestranného rozvoja, vychovať z nich vzdelaných ľudí s predpokladmi uplatniť sa v živote.

K materiálno-technickému vybaveniu školy patria okrem kmeňových tried aj odborné učebne (odborná učebňa kreslenia, tanca, chémie/biológie, fyziky, zemepisu) telocvičňa, multimediálna miestnosť, štúdio, miestnosť Študentskej samosprávy, miestnosť redakčnej rady školského časopisu, dve miestnosti výpočtovej techniky, ako i knižnica so 24800 zväzkami.

Naša škola je členkou medzinárodnej vzdelávacej spoločnosti International Education Society. Naši absolventi môžu získať medzinárodný certifikát IES, vďaka ktorému sa zvyšuje ich šanca na úspešnejšie uplatnenie sa v živote, na trhu práce ako aj pri ďalšom štúdiu i za hranicami

Do Žiackeho domova privítame  žiakov z celej krajiny.
Majú k dispozícii dvoj- a trojposteľové izby. Na každom poschodí sa nachádza čajová kuchyňka a spoločenská izba. V celej budeve je prístupný bezdrôtový internet a pre žiakov bez notebooku je k dispozícii internetová miestnosť.
K aktívnemu a užitočnému využitiu  voľného času prispieva naša knižnica, v ktorej sa nachádza vyše 25 000 zväzkov kníh, ďalej množstvo športových možností  ako napr. posilovňa, basketbalové  a futbalové ihrisko, telocvičňa, prístupné sú aj rôzne krúžky. Pre žiakov sa uskutočňujú i výlety, návštevy divadla, kina, koncertov a múzeí.
Neďaleko sa nachádza Margitin ostrov, ktorý je vhodný na oddych.
Žiakom v prípravách na vyučovanie pomáhajú učitelia odborných predmetov. Popri skupinových aktivitách je možnosť zúčastňovať sa aj na osobitnom doučovaní podľa potreby.
Možnosť stravovania je v školskej jedálni, ktorá je k dispozícii na prízemí.