Gimnázium

Négy évfolyamos gimnáziumunkban a pedagógiai munka a Közoktatási Törvény, a Pedagógiai Program és a Helyi Tanterv előírásai szerint folyik.

Az iskolai nevelés egyik legfontosabb feladata a gyermekek „szociálissá” alakítása, melynek során az iskola – mint a szocializáció központi intézménye – elősegíti a diákok társadalomba történő beilleszkedését.

A tanulók felkészítésénél az elsődleges szempont az érettségi vizsgák követelményeihez való igazodás, valamint a tehetséggondozás és a felzárkóztatás.

Tannyelvű intézményként a szlovák nyelvoktatás dominál, idegen nyelvként az angol, vagy a német nyelv választható a 9. évfolyam megkezdésekor. Szlovák nyelvből és magyar, mint idegen nyelvből a 9. és a 10. évfolyam tanulói számára heti rendszerességgel felzárkóztató foglalkozást biztosítunk.

Gimnáziumunkban nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra. Szlovák nyelv és irodalom tantárgyból tanulóink évek óta rendszeres részvevői az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenynek, ahol szép eredményeket érnek el.

A gimnázium 11. osztályától tanulóinknak emelt szintű érettségi vizsgákra való felkészítő foglalkozásokon való részvételre is lehetősége nyílik. Ennek eredményeként tanulóink szép számban tesznek sikeres emelt szintű, ill. előrehozott középszintű érettségi vizsgát is, főként angol nyelvből. Német nyelvből a jó eredményeket a kis létszámú csoportokban történő foglalkozás biztosítja.

A tanulmányi versenyek közül a kommunikációs-, a vers- és prózamondó-, a helyesírási- és természettudományi versenyeket évente megrendezzük, de lehetőséget biztosítunk egyéb iskolán kívüli rendezvényeken való részvételre is pl. filmszeminárium, rendhagyó szlovák irodalom órák, filmvetítések, kiállítások, erdei iskola, sítábor stb.

Gimnazistáink közül az érdeklődők tagjai a már évek óta működő – nemzetközi elismertséget is kivívó – iskolaújságunk a Študentské pero szerkesztőségének.

Diákjaink sportteljesítménye figyelemre méltó. Joggal lehetünk büszkék a sportversenyeken szerzett eredményeikre is.

A tehetség- és képességfejlesztés mellett nagy hangsúlyt helyezünk a személyiségfejlesztésre az egészség- és környezeti nevelésre is. Minden órán alapvető fontosságúnak tartjuk a személyiség pozitív formálását.

Tantestületünk célja a tanítási órákon és azokon kívül a diákok tudásának, képességeinek fejlesztése, világnézetük, erkölcsi tulajdonságaik, ízlésviláguk fejlesztése is mindamellett, hogy azon képességeiket is kialakítsuk, hogy a megszerzett széleskörű ismereteiket önálló életükben is alkalmazni tudják

Az osztálytermeken kívül szaktantermek (rajz, kémia/biológia, fizika, földrajz,) tornaterem, táncterem, multimédiaterem, stúdió, diák-önkormányzati-, újságszerkesztőségi helyiség, két számítógépterem valamint egy kétnyelvű 24800 kötetes könyvtár biztosítják az oktató nevelő munka feltételeit.