Általános iskola

Általános iskolánk kiemelt feladatának tekinti a nemzetiségi hagyományok ápolását, a nemzeti kultúra értékeinek közvetítését, megőrzését, azok tiszteletét, megbecsülését, a hazai szlovák nemzetiség történelmének, irodalmának, művészetének megismerését. Pedagógiai hitvallásunk, hogy a hagyományok megtartásával kell megfelelni a korszerű pedagógiai elvárásoknak.

Iskolánk nemzetiségi iskola, tanítási nyelve szlovák, második osztálytól minden évfolyamon heti 4-5 magyar nyelv és irodalom óra van. A szlovák nyelv oktatása az első osztályban kezdődik. A nyelvtanulást sok színes képpel ellátott tankönyvcsalád, feladatlapok, szemléltető eszközök és faliképek és a napközis foglalkozások is segítik. A szlovák nyelven nem beszélő tanulók is teljes mértékben el tudják sajátítani a tantervi követelményeket.

Negyedik osztálytól tanítunk idegen nyelvet, angol és német nyelvi képzés között lehet választani. Azon diákoknak, akik más iskolából később jönnek hozzánk, felzárkóztató, differenciált foglalkoztatás formájában segítünk behozni a nyelvi lemaradásukat.

A nemzetiségi kultúra értékeinek közvetítése, a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése, valamint a középiskolai tanulmányokra való felkészítése nemcsak tanórán, hanem tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokon, szakkörökön is történik.

Iskolánkban a következő szakkörök működnek:

néptánc színjátszó informatika floorball
énekkar újságírás matematika kosárlabda
furulya szlovák természettudomány úszás
hon-és népismeret magyar média rajz- és vizuális kultúra

 

Aktívak vagyunk a tanulmányi és tehetséggondozó versenyekben is. Minden évben részt veszünk az

  • Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyen szlovák nyelvből és szlovák népismeretből
  • a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete által meghirdetett „Ja a moji predkovia”, „Živý odkaz osobnosti zašlých čias„ versenyen
  • a Magyarországi Szlovákok Szövetsége által meghirdetett „Spievanky-veršovačky” ének és szavalóversenyen
  • a XIII. kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat szavalóversenyén
  • Apáczai Csere János Tehetségkutató Komplex Természettudományi Versenyenen
  • Zrínyi Ilona Matematika Versenyen
  • Hevessy György Országos Kémia Versenyen
  • kerületi angol nyelvi, matematika, sport sportversenyen

Tanulóink kerületi, megyei és az országos versenyeken is szép eredményeket érnek el minden évben.

 

Az Országos Szlovák Kisebbségi Önkormányzat mellett működő, a Magyarországi Szlovákokért Közalapítvány minden évben pályázatot ír ki azon magyarországi szlovák fiatalok számára, akik szlovák középiskolában szeretnék folytatni tanulmányikat. Ebben a programban iskolánk tanulói évek óta eredményesen vesznek részt. A pályázattal elnyerhető jelentős pénzbeli támogatás is nagy segítséget nyújt nekik.

Az oktatás mellett a közösségi tevékenységeknek is meghatározó szerepe van iskolánkban. Fontos, hogy gyermekeink minél több pozitív élmény részesei lehessenek, környezetük értékeit megismerhessék, megtapasztalják a közösségi lét fontosságát. Nagy figyelmet fordítunk a nemzetiségi hagyományok ápolására, a nemzetiségi kultúra értékeinek megőrzésére, közvetítésére. Ünnepeink alkalmával felevenítjük a szlovák népszokásokat, néptánc és népdal összeállítással gyakran fellépünk a budapesti kerületek szlovák kisebbségi önkormányzatának ünnepségein, valamint a Józsefvárosi Plébánia templomában is, ahol szlovák nyelvű miséket is tartanak. Az alsó tagozatosaink részére csaknem minden évben erdei iskolát szervezünk Szlovákia területére, ezzel is anynyelvi környezetet biztosítva tanulóink számára a nyelvtanulás érdekében. Az osztálykirándulásokat is úgy igyekszünk szervezni, hogy megismerhessük a nemzetiségi falvainkat, tájházainkat, s időnként sikerül eljutnunk Szlovákiába is. Sítáborainkat is szlovák területre szervezzük. A legaktívabb tanulóink minden évben eljuthatnaknak a Magas-Tátrába szervezett nyári táborba is, amelyet az Országos Szlovák Önkormányzat a Banská Bystrica-i Matej Bel Egyetem Módszertani központjával közösen szervez a magyarországi szlovák nemzetiségi iskolák számára, mely újabb alkalmat biztosít a nyelv gyakorlására. A Szlovák Intézet programjain rendszeresen részt veszünk, aktív tagjai vagyunk a Visegrádi 4-ek (V4) táborának is. Éveken keresztül iskolánk rendezte meg a nemzetközi sporttalálkozókat.

Nevelőmunkánk kitüntetett területe a fenntartható fejlődés filozófiájának átadása, a környezet- és egészségtudatos magatartás, életmód kialakítása. Ennek jegyében szervezzük egészséghetünket, védjük környezetünket, részt veszünk a szelektív hulladékgyűjtésben, s a témához kapcsolódó faliújságokat készítünk. Az osztályfőnöki órák anyagába illetve a közismereti tantárgyak anyagába is az ehhez kapcsolódó tudáselemek megjelennek.

Tanórán kívül is korrekciós és rehabilitációs foglalkozásokon fejlesztjük tanulóink képességeit, készségeit és segítjük a gyermekek tanulását. E tevékenységet logopédus és fejlesztőpedagógus végzi.

Az alsó és a felső tagozatos tanulók számára megszerveztük a délutáni napközis foglalkozásokat, melyek során felkészülnek a másnapi tanórákra. Napközi otthonos ellátást minden gyermek számára biztosítjuk, igény szerint háromszori étkezéssel, vagy csak ebéddel.

Felszereltség: Minden osztálynak saját terme – otthona van. Ezen kívül kémia-biológia terem, fizika terem, földrajz terem, számítógépterem, rajzterem, ének-zene terem, tornaterem, sportudvar, könyvtár, kollégium, büfé és ebédlő áll a gyerekek rendelkezésére.

A stabil, szakmailag jól képzett, együttműködő tantestületünk fokozatosan építette és építi az iskola mai arculatát. A változatos feladatok sikeres ellátása érdekében képzések sokaságán vettünk és veszünk részt. Hagyomány, korszerűség. A kettő egyidejű jelenléte határozza meg nevelő-oktató munkánkat. A múlt értékeit magába olvasztó, de a jelen szükségleteihez igazodó pedagógiai koncepció a miénk. Iskolánk a nemzetiségi hagyományok átörökítése mellett kiemelten fontosnak tartja, hogy a pedagógia korszerű eszközeivel végezze a gyerekek tudásának építését, segítse társadalmi beilleszkedésüket.